Stránka 1 z 1

Význam křestních jmen

PříspěvekNapsal: pon črc 06, 2015 20:13
od pom
Dobrý večer

Sepsala jsem z rodopisu křestní jména a jejích význam Jsou různé varianty jmen tak jak jsem je přečetla v matričních zápisech.
Možná se někomu bude hodit.
Alžběta, Eliška, Elizabeth –ženské rodné jméno hebrejského původu - Eliševa tzn. Zaslíbená Bohu, resp. Bůh je má přísaha.
Anežka, Ágnes či Agnes - ženské jméno vzniklé z řeckého hagné tzn. neposkvrněná, čistá.
Anna - ženské rodné jméno hebrejského původu - Chana či Chabna tzn. „milostiplná“ či „milá“.
Antonín - mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména Antoninus, kterým byli označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniů – doslovný význam je „patřící Antoniovi“. Vykládá se jako „vynikající, přední, čelný“ (latinské ante=„před“)
Augustin, Augustýn -mužské jméno pochází z latinského slova augustus (vznešený, majestátní).
Barbora,Barbara) - ženské křestní jméno řeckého původu (z řeckého barbaros), což znamená cizinka.
Bartoloměj, Bartolomej - mužské biblické jméno aramejského původu. Vzniklo z bar Talmai a vykládá se jako syn Talmajův, syn zbrázděného, oráč, někdy také jako bojovný syn. Blažej - mužské křestní jméno. Jeho původ a význam je nejasný. Buď pochází z řeckého Blasios, což znamená „trpící na zápal kloubů“, nebo vzniklo z řeckého slova bléché („bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“). Sv. Blažej je patronem všech zpěváků a osob, které musí dbát o svůj hlas a hrdlo.
Božena je ženské křestní jméno slovanského původu Je to česká varianta jmen Benedikta, Teodora, Beatrice, Beáta, tj. „blahoslavená“, „bohem obdařená“.
Dagmar, Dagmara - ženské jméno pochází z starobylého norského jména Dagmær. Spojením slov dagr - den a mær - panna přenesený význam je „svatý anebo velký den“ nebo „denice“. Často používaná je domácká podoba jména Dáša,…
Dana – ženské jméno hebrejského původu a znamená „soudkyně“.
Dominik - mužské křestní jméno Původ má v latinském dominus = pán.
Dorota - ženské křestní jméno řeckého původu. Pochází z řeckého jména Doróthea, jehož význam je „boží dar“.
Eva,Ewa - ženské jméno hebrejsky Chawwá, lze přeložit jako Živa
Ester, Hestera - ženské vlastní jméno,může pocházet ze staroperského stāra (novopersky setāra znamenající "hvězda")
František, Francisius - mužské křestní jméno .Základem slova je germánské Frank(o) ('svobodný muž') a může se i vykládat jako oštěp.
Františka – obdoba mužského jména František
Filip je mužské jméno, které pochází z řeckého Philippos což znamená „přítel koní“
Jakub, Jacub, Jacobus - mužské křestní jméno pochází z hebrejského výrazu pro patu.
Vykládá se jako „ten, kdo se drží za patu, druhorozený“.
Jan, Ján, Johann, Joannes – mužské jméno, pochází z hebrejského Jochanan, což znamená „Hospodin je milostivý“
Jana - ženská forma vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny. Kde jóchanán znamená „Hospodin je milostivý“ nebo také „milostivý dar Hospodinův“. Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.
Jiří, Jiřík, Georgius – mužské jméno, původ jména Jiří není zcela jasný. Podle převládající teorie pochází slovo „Jiří“ z řeckého (geórgos), „země“ a érgon/érgo), „práce“. Geórgos tedy znamená „rolník“, „zemědělec“
Johana, Joanna – ženské jméno stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména (Jóchanan), zkrácené verze (Jehóchánan), což znamená „Bůh je milosrdný“.
Josef, Jozef, Josephus - mužské jméno, jež má tento význam: „Ať (Hospodin) přidá“.
Josefa, Jozefa, Josefina– ženské jméno obdoba mužského jména Josef.
Jouza – domácka podoba jména Jozef
Julianna – ženské jméno původ: latinský, význam: vlasatá, zářící, mladá,
Karel, Karl, Carlus – mužské jméno vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“.
Kašpar, Kaspar, Casparius - mužské jméno aramejského nebo perského původu. Vykládá se jako nosič, strážce pokladů, pokladník v perštině.
Kateřina, Katharina, Catharina - pochází původně ze starořeckého ženského křestního jména aikaterine. Původ tohoto jména je nejasný. Může pocházet z řeckého slova „hekateros“ (každý z obou) nebo má základ ve jméně řecké bohyně Hekaté. Znamená čistá, cudná, mravná.
Klára - Ženské jméno pochází z latinského slova clarus, „jasný“, „světlý“.
Kristina – ženské jméno původem řecké. Ženská podoba jména Kristian znamenající křesťanka.
Laurencius, Laurentius , Vavřinec – mužské Latinské jméno se vykládá jako laurentský, pocházející z Laurenta (zaniklé město u Říma), případně také od laureatus, "vavřínem ověnčený" čili vítězný; laurus je latinský název vavřínu
Leopold - mužské jméno, původ: straroněmecký, význam: lid smělý, statečný,
Linhart- české příjmení, počeštěná podoba osobního jména Leonard .Vzniklo ze jména Leonhart, které je původem severoněmecké.Toto jméno je složené; doslovným překladem pak leo = lev; hart = tvrdý .Ve své původní verzi se vyskytuje již v polovině 12. století
Lukáš, Lukas, Lucas - mužské jméno, původ: latinský, význam: obyvatel Lukánie
Ludmula, Lidmila – ženské jméno, původ: slovanský, význam: lidu milá,
Magdalena – ženské jméno. V hebrejštině magdala znamená „věž“.
Margarita, Markéta– ženské jméno pochází z latinského margarita, z řeckého slova margarites a to ze staroindického maňdžárí, což znamená perla.
Marian - mužské křestní jméno. Jeden výklad ho uvádí jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, jiný ho odvozuje z latinského Marius, význam: pocházející z rodu Mariů
Marie, Maria, Marya – ženské jméno má hebrejský původ, a sice ve jméně Mirjam, jež je též přepisováno jako Miriam. V Bibli se jméno objevuje i v řecké podobě Maria (Μαρία). Někteří badatelé přisuzují jménu egyptský původ a odvozují jej ze slov meri Amun, což doslova znamená „milovaná Amóna.
Marianna, Mariana - ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus, to znamená "náležející k rodu Mariů" (asi z latinského mas, maris = "muž").
Martin, Martinus – mužské jméno je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník
Matěj, Mathia, Mathias, Matiej - mužské křestní jméno. Původně hebrejské jméno (hebrejsky Matitja nebo, Matitjahu) znamená „Hospodinův dar“, proto se někdy překládá jako Božidar či Theodor. Starší podobou jména je Matyáš. Později se z původního jména odlišila ještě podoba Matthaios, tedy Matouš.
Matouš, Mathaus, Matthaios - mužské křestní jméno hebrejského původu. Pochází ze jména Matithjáh, jehož význam je „boží dar“. Tento původ je společný se jmény Matyáš a Matěj.
Michal, Michael - mužské křestní jméno. Původně hebrejské jméno ( Micha'el) je doloženo
v Bibli jako jméno jednoho z andělů (v křesťanství archanděl Michael)
a znamená „kdo je jako Bůh?“, „Bohu podobný“.
Mikuláš, Nicolaus - mužské křestní jméno řeckého původu (odvozené od Nikoláos, jehož význam je „vítězství lidu“)
Miroslav – mužské jméno slovanského původu. Moderně je vykládáno pouze jako „mírumilovný, proslavený mírem“. Jeho původní význam byl spíše „oslavovatel svět, narozený k oslavě světa“ ze staročeského slav a mír.
Monika - ženské křestní jméno. Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“,„ jedinečná “, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.
Ondřej, Andreas - mužské křestní jméno. Pochází z řeckého andreas, což znamená „mužný“, „statný“ či „odvážný“.
Pavel, Paulus, Paulo – mužské jméno původ z latiny, kde paulus znamená malý, nepatrný.
Petr - mužské jméno pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ .
Polexina, Hostivala – ženské jméno v latině znamená "velmi pohostinná"
Prokop, Procopius - mužské jméno řeckého původu. Vzniklo buď z řeckého prokoptó, což znamená "prospívající, zdárný, průkopník, cestu razící" (latinské Procopius, které je odezvou na řecké Prokopios), nebo z řeckého prokópos, což znamená "pohotový, připravený k boji".
Richard - mužské jméno odvozované ze staroněmeckého Ríchart (rík/rîh=vladař/král a hart=silný).
Rozálie, Rozina, Rosina - ženské křestní jméno latinského původu. Vykládá se jako „růže, růžová“.
Rudolf - mužské jméno. Má německý původ ze staroněmeckých slov hrod, hrod + wolf s významem „slavný vlk“.
Růžena - ženské křestní jméno. Vzniklo jako překlad latinského jména Rosa - „růže“
Řehoř, Gregor – mužské křestní jméno řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros - „bdělý“.
Salomena – ženské jméno hebrejského původu (z hebrejského "šalóm"), které znamená "mír, klid" (jde vlastně o ženskou podobu jména Šalamoun).
Sebastian - mužské křestní jméno řeckého původu. Vzniklo z latinského jména Sebastianus a vykládá se jako „sebastský, obyvatel města Sebasty“, původní význam je ze slova (sebastos) „vznešený, ctihodný“, které pochází z (sebas) "hrůza, úcta, strach".
Sophia, Sofie, Žofie - ženské rodné jméno, pochází z řeckéhoslova sofía, tedy „moudrost“.
Šimon, Simon – mužské rodné jméno hebrejského původu, (hebrejsky Šim'on). Jeho význam je obvykle vykládán jako „naslouchající“.

Suzana, Zuzana - ženské jméno pocházející z hebrejského jména Šošana, což znamená lilie
Terezie, Tereza - ženské jméno řeckého původu a nejasného významu. Nejčastěji je spojováno s názvem ostrovů Theka (v Egejském moři) nebo Therasia (u Sicílie) a vykládá se jako pocházející z ostrova Thery nebo Therasie. Základ slova někteří vykládají z řečtiny (téresis) jako záštita, ochrana.
Tomáš, Toma, Thomas - mužské křestní jméno aramejský Tóm, resp. se členem Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená „dvojče „.
Urban - mužské méno latinského původu. Vzniklo z latinského slova urbanus a vykládá se jako „městský, měšťan“ nebo přeneseně jako „způsobný“.
Uršula, Ursula, Voršila, Worsila - ženské křestní jméno latinského původu. Jméno vzniklo ze slova ursa a znamená „malá medvědice“.
Václav, Wenceslaus - staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější (pračesky Veceslav). Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav
Vavřinec - méno odvozené od vavřínu a česká obdoba latinského jména Laurentius. Latinské jméno se vykládá jako laurentský, pocházející z Laurenta (zaniklé město u Říma), případně také od laureatus, "vavřínem ověnčený" čili vítězný; laurus je latinský název vavřínu.
Vavřina, Wawřzina – ženské jméno obdoba mužského Vařinec. Také Laura
Veronika, Veronica, Weronika – ženské jméno, původ má v řeckém jménu Bereniké (Phereniké) s významem „přinášející vítězství“, podle méně * pravděpodobného výkladu pochází z řecko-latinského vera icona, což znamená „pravý obraz“.
Věra – ženské jméno, původ je slovanský, od slova „víra“
Viktor - mužské jméno, které vzniklo z latinského victor, neboli vítěz. Varianty Viktorián a Viktorian jsou původem odvozená přídavná jména, a proto se vykládají jako „vítězův“.
Vit, Vitus - mužské jméno latinského původu. Pochází z výrazu vitus – „živoucí, veselý“.
Vlasta - ženské křestní jméno. Jeho základem je slovanské slovo „vlast“.
Vojtěch, Adalbertus, Wojtiech - mužské jméno slovanského původu Jméno je tvořeno z „woj“ (polsky wój), tedy slovanský kořen týkající se války (tvořící slova jako wojovnik znamenající válečník a následně slovo wojna - válka) a Ciech (z dřívějšího tvaru tech), znamenající radost. Složením dvou těchto slov má jméno význam buď „Radost z války“, „Usměvavý válečník“ či „Útěcha voje“ – tedy vojska.